DELOKRUG RADA FIRME

 

“EXPERT team” D.O.O. Novi Sad ima multidisciplinarni stručni tim koji čine specijalisti sa dugogodišnjim radnim iskustvom u privredi, ministarstvu unutrašnjih poslova i Zavodu za sudsku medicinu, veštaci su sa visokim rejtingom, i može Vam pružiti siguran konsalting i veštačenja iz raznih oblasti:

 1. EKONOMSKO-FINANSIJSKIH STUDIJA, REVIZIJA, ANALIZA I VEŠTAČENJA U OBLASTI PRIVREDE, OSIGURANJA, BANKARSTVA I PROCENA VREDNOSTI PREDUZEĆA
 2. HEMIJSKIH I FIZIČKO-HEMIJSKIH ANALIZA, ISPITIVANJA I VEŠTAČENJA
 3. TRASOLOGIJE
 4. BALISTIKE
 5. POŽARA I EKSPLOZIJA
 6. SUDSKO-MEDICINSKIH ANALIZA I VEŠTAČENJA
 7. GRAFOLOGIJE I DAKTILOSKOPIJE
 8. UTVRĐIVANJA FALSIFIKATA NOVČANICA, ČEKOVA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI
 9. GRAĐEVINSKIH EKSPERTIZA I VEŠTAČENJA NA OBJEKTIMA I ZEMLJIŠTIMA
 10. ŠTETE NA MAŠINSKIM POSTROJENJIMA, AVIONIMA I MOTORNIM VOZILIMA

 

EKONOMSKO FINANSIJSKA OBLAST 

 1. Ekspertize i revizije eksportno-inportnih aranžmana
 2. Veštačenja bankarskih aranžmani (akreditivi, doznake,garancije, krediti)
 3. Revizija poslovanja preduzeća  i utvrđivanje poslovnih rezultata firme
 4. Veštačenja u vansudskom, parničnom, privrednom i istražnom postupku
 5. Procena vrednosti preduzeća
 6. Procena boniteta preduzeća
 7. Obračun kamata po izvršnim sudskim presudama u privrednim i parničnim sporovima
 8. Obračun kamata po potraživanja po osnovu alimentacija, renti i drugim osnovama po sudskim predmetima u sporu i izvršnim rešenjima
 9. kontrola i preračun kamata po zahtevu komitenata (krediti, šednja i sl.)

 

HEMIJSKA I FIZIČKO-HEMIJSKA ANALIZA, ISPITIVANJA I VEŠTAČENJA

 1. Analiza svih vrsta mikro i makro tragova u vezi sa izvršenim krivičnim delima ubistava, saobraćajnih nezgoda, silovanja, provalnih krađa i sl.
 2. tragovi zemlje i prašine, tragovi boje, gita, stakla, lepila, metala i nemetala i sl;
 3. tragovi vlakna prirodnog i sintetičkog porekla;
 4. analiza opojnih droga;
 5. ispitivanjekvalitetanaftnih derivata;
 6. utvrđivanje kvaliteta hemijskih proizvoda, prehrambenih proizvoda i sredstava za zaštitu biljaka;
 7. ispitivanje kvaliteta predmeta od plemenitih metala;
 8. utvrđivanje stanja sijalica na motornim vozilima koja su “učesnici” u saobraćajnim nezgodama;
 9. restitucija uništenih oznaka na metalu - šasiji i motoru vozila, na oružju, mašinama i sl.

 

TRASOLOGIJA

 1. identifikacija obijačkog alata i oruđa
 2. ispitivanja tragova sečenja
 3. ispitivanje tragova na bravama
 4. ispitivanje tragova rukavica, stopala i zuba,
 5. identifikacija obuće izvršilaca krivičnih dela
 6. analiza tragova pneumatika
 7. analiza tragova na staklu pri razbijanju i prolasku projektila,

 

BALISTIKA

 1. svi tragovi vatrenog oružja- određivanje daljine pucanja
 2. identifikacija vatrebog oružja po čauri i zrnu,
 3. identifikacija ruke satragovima nesagorelih barutnih čestica - “parafinska rukavica”
 4. određivane starosti pucanja
 5. određivanje balističke putanje projektila
 6. utvrđivanje ispravnosti oružja
 7. veštačenje eksplozivnih sredstava  formacijskih i ručno pravljenih i dr.

 

POŽARI I EKSPLOZIJE

 1. utvđivanje uzroka požara i eksplozije
 2. izrada projektne dokumentacije iz oblasti protivpožarne i tehničke dokumentacije
 3. organizacija transporta iskladištenja lako zapaljivih, otrovnih i radioaktivnih materijala i dr.

 

BIOLOŠKI TRAGOVI

 1. sva ispitivanja i analize tragova ljudkog porekla koji su u vezi sa izvršenjem krivičnog dela - krv, sperma, pljuvačka, dlake, tkiva i dr.
 2. utvrđivanje roditeljstva
 3. tragovi životinjskog i biljnig porekla, koji su u vezi sa izvršenim krivičnim delom

 

GRAFOLOGIJA I GRAFOSKOPIJA

 1. ispitivanje i analiza rukopisa, potpisa, cifara, pečata, štambilja i suvih žigova,
 2. identifikacija pisaćih mašina
 3. lingvistička analiza teksta
 4. veštačenje falsifikovanih dokumenata uopšte nastalih radiranjem, hemijskim brisanjem teksta, dopisivanjem ili uklanjanjem (kodsaobraćajnih i vozačkih dozvola, putnih isprava, ličnih karata, testamenta, raznih vrsta ugovora, vrednosnih papira i sl.)
 5. ispitivanje sredstava za pisanje,
 6. ispitivanje hartije i dr.

 

DAKTILOSKOPSKA VEŠTAČENJA

 1. identifikacija lica - izvršilaca krivičnih dela na osnovu tragova papilarnih linija.

 

SUDSKO MEDICINSKA VEŠTAČENJA

 1. veštačenje po sudskim spisima,
 2. veštačenje alkohola i alkoholisanosti,
 3. veštačenje radnog i zdravstvenog stanja
 4. veštačenja traumatoloških povreda, radne sposobnosti  i invalidnosti kod saobraćajnih i drugih nesreća

 

UTVRĐIVANJE FALSIFIKATA NOVČANICA, ČEKOVA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI

 1. veštačenje i kontrola svih domaćih i inostranih vrsta novčanica, čekova i hartija od vrednosti vizuelno, UV lampom i EM skenerom.
  (utvrđivanje razlika u dimenzijama originala i sumnjivih novčanica kod rezanog i štampanog formata, serijskih brojeva, klišea, tehnika štampe, razlika u vidljivim i skrivenim sastavu, boji, debljini, savijanju, gužvanju i karakteristikama papira korišćenog za falsifikovanje
 2. konsulatcija literature i Publikacija Interpola itd.
 3. konsulatcije banaka emitenata novčanica i emitenata čekova i drugih hartija od vrednosti.
 4. obuka radnika privrednih subjekata iz oblasti bankarstva, osiguranja i privrede za zaštitu od falsifikovanih novčanica, čekova i hartija od vrednosti,
 5. stručna pomoć svih vidova iz oblasti dizajniranja, izrade, zaštite od falsifikovanja novčanica i hartija od vrednosti i organizacija i nadzor njihove štampe.

 

GRAĐEVINSKE EKSPERTIZE I VEŠTAČENJA  NA OBJEKTIMA I ZEMLJIŠTIMA

 1. tehnički pregled i ocena stanja, kao i izrada studija o mogućnostima adaptacije, rekonstrukcije i sanacije postojećih građevisnkih objekata,
 2. procena vrednosti građevinskih objekata (za potrebe prometa nekretninama, održavanje objekata, tranformacije vlasništva)
 3. poslovi veštačenja u sudskim sporovima iz oblasti građevinarstva
 4. izrada dokumentacije u sklopu prethodnih radova (prethodna i konačna studija opravdanosti, generalni i idejni projekat)
 5. izrada tehničke dokumentacije za izradu objekata (generalni i idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat i projekat izvedenog stanja), odnosno legalizaciju objekta
 6. kontrola i ocena projektne dokumentacije
 7. konsalting poslovi i usluge u vezi sa dobijanje urbanističke i građevinske dozvole,
 8. nadzor tokom građenja objekta
 9. konsulatcije pri izboru i nabavci građevinskog materijala i opreme, uređenja eneterijera i izvođenju svih vrsta završnih radova,
 10. organizacija stručnog osposobljavanja kadrova i nastupa na javnim manifestacija iz oblasti građevinarstva.

 

SUDSKA I VANSUDSKA VEŠTAČENJA IZ OBLATI SAOBRAĆAJA, TEHNIKE I ŠTETE NA MAŠINSKIM POSTROJENJIMA, AVIONIMA I  MOTORNIM VOZILIMA

 1. tehnička veštačenje svih vrsta na motornim vozilima
 2. izrada zapisnika o štetama  na motornim vozilima i avionima
 3. procena šteta na motornim vozilima i avionima
 4. procena vrednosti motornih vozila
 5. saobraćajna veštačenja u drumskom i vazdušnom saobraćaju
 6. utvrđivanje izgubljene zarade usled šteta na motornim vozilima
 7. procena kapitala (motornih vozila i mašinskih postrojenja)
 8. ekspertize viših nivoa veštačenja (nadveštačenja) u navednim oblastima

Jezik

Linkovi